در این جشنواره برای خریدهای بالای 1،100،000 تومان از ظروف ظرفیران، با وارد نمودن کد تخفیف 100100 هنگام ثبت فاکتور، از 100،000 تومان تخفیف بهره مند شوید و مبلغ 1،000،000 تومان پرداخت نمایید.

در این جشنواره برای خریدهای بالای 2،200،000 تومان از ظروف ظرفیران، با وارد نمودن کد تخفیف 200200 هنگام ثبت فاکتور، از 200،000 تومان تخفیف بهره مند شوید و مبلغ 2،000،000 تومان پرداخت نمایید.

در این جشنواره برای خریدهای بالای 3،300،000 تومان از ظروف ظرفیران، با وارد نمودن کد تخفیف 300300 هنگام ثبت فاکتور، از 300،000 تومان تخفیف بهره مند شوید و مبلغ 3،000،000 تومان پرداخت نمایید.

جشنواره 200200 ظرفیران
جشنواره 200200 ظرفیران

درخواست بازپرداخت