در این جشنواره برای خریدهای بالای ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان از ظروف ظرفیران، با وارد نمودن کد تخفیف ۱۰۰۱۰۰ هنگام ثبت فاکتور، از ۱۰۰،۰۰۰ تومان تخفیف بهره مند شوید و مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان پرداخت نمایید.

در این جشنواره برای خریدهای بالای ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان از ظروف ظرفیران، با وارد نمودن کد تخفیف ۲۰۰۲۰۰ هنگام ثبت فاکتور، از ۲۰۰،۰۰۰ تومان تخفیف بهره مند شوید و مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان پرداخت نمایید.

در این جشنواره برای خریدهای بالای ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان از ظروف ظرفیران، با وارد نمودن کد تخفیف ۳۰۰۳۰۰ هنگام ثبت فاکتور، از ۳۰۰،۰۰۰ تومان تخفیف بهره مند شوید و مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان پرداخت نمایید.

جشنواره 200200 ظرفیران
جشنواره ۲۰۰۲۰۰ ظرفیران

درخواست بازپرداخت